نفوذ چینی‌ها به بازار گردشگری کشور!

نفوذ چینی‌ها به بازار گردشگری کشور!
«مشکل گردشگری ایران با چین، اقامت در خانه‌های غیرمجاز نیست، بلکه دانشجویان چینی‌زبان رشته‌های ادبیات فارسی و الهیات هستند که بازار کار را از دست ایرانی‌ها خارج کرده‌اند.»