جنگ لیبی، حالا حالاها تمام نمی شود!

تحلیلگران نظامی می گویند این اقدام نشان می دهد جنگ لیبی به سادگی و به سرعت پایان نخواهد یافت. اعزام این ماموران که احتمالا کمتر از چهل نفر خواهند بود، به گفته ا....

احتمال آغاز موج دوم قيام هاي عربي

ژان فرانسوا داگازان سردبیر نشریه مغرب - مشرق و عضو بنیاد تحقیقات راهبردی در گفتگو با روزنامه لوفیگارو فرانسه گفت: احتمال آغاز موج دوم قیام های عربی وجود دارد.