دلیل کاهش 50 درصدی مهاجرت به انگلیس

دلیل کاهش 50 درصدی مهاجرت به انگلیس
نتیجه تحقیق یک موسسه انگلیسی به نام «هایرد» نشان می دهد که شمار افراد متقاضی خارجی برای کار در بخش فناوری انگلیس، پس از برگزیت پنجاه درصد کاهش داشته است.