کارگرانی که بیکار می شوند، آمارهای غیرواقعی که ارائه می شود و... همه چیز عالیست!

بحث تعطيلي برخي واحدهاي صنعتي، بيکاري تعداد زیادی کارگر زحمتکش و نپرداختن مطالبات آنها و مشکلات واحدهاي صنعتي بحراني در استان قزوين، دردي چند ساله، کهنه و تکراري است؛ دردي که روح و جسم تعدادي نان آور و سرپرست خانواده را فرا گرفته و خانواده هاي آنها را هم متألم کرده است و اين واقعه نقطه سياهي در کارنامه صنعت مترقي و رو به رشد استان است.