قوی ترین بانکهای دنیا پست بانک ها هستند

پست بانک ها در دنیا قوی ترین بانک ها هستند بطوریکه در کشورهای پیشرفته نظیر؛ ژاپن 24 هزار، فرانسه 17 هزار و آلمان 10 هزار دفتر نمایندکی دارند و بطور ذاتی و عمومی خدمات متنوعی را ارائه مِی کنند.