کد خبر: ۲۶۲۸۰۷
تاریخ انتشار: ۳۶ : ۱۱ - ۲۵ فروردين ۱۳۹۵

رگبار و باد شدید سراسر کشور را فرا می‌گیرد

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سازمان هواشناسی اعلام کرده امروز و فردا هوای سراسر کشور به جز سیستان و بلوچستان شاهد رگبار، باد شدید، رعد وبرق و تگرگ خواهد بود و این سامانه در روز جمعه سیستان و بلوچستان را نیز فرا می‌گیرد.

به گزارش مهر، مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور گفت: ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺮ روی ﻛﺸﻮر در روزﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر ﺑه ﺠﺰ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق در ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺳﺒﺐ رﮔﺒﺎر ﺑﺎران‪ ،‬وزش ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ‪ ،‬رﻋﺪ و ﺑﺮق و در ﻧﻘﺎط‬ ‫ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺎرش ﺗﮕﺮگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.

احد وظیفه افزود: روز ﺟﻤﻌﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺎﺛﺮ از اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ و ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎلی ﻛﺸﻮر ﻓﻌﺎل است.

به گفته وی در ‪ ۲۴‬ ﺳﺎﻋﺖ آﻳﻨﺪه وزش ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﻛﺸﻮر می ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﮔﺮد و ﺧﺎک در ﺑﺮﺧی ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن و اﻳﻼم ﺷﻮد‪ .‬ﺷﺪت ﺑﺎرش در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی‬ ‫ﺧﻮزﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ، ‬ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎری‪ ،‬اﻳﻼم‪ ،‬ﻟﺮﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه‪ ،‬ﻛﺮدﺳﺘﺎن‪ ،‬زﻧﺠﺎن‪ ،‬ﻫﻤﺪان‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰی‪ ،‬ﻗﻢ‪ ،‬ﻏﺮب اﺻﻔﻬﺎن‪ ،‬ﺑﺮخی ﻧﻘﺎط ﻓﺎرس و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی واﻗﻊ در داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﻮبی‬ ‫اﻟﺒﺮز ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺰوﻳﻦ‪ ،‬اﻟﺒﺮز‪ ،‬ﺗﻬﺮان و ﺳﻤﻨﺎن و در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی واﻗﻊ در ﻧﻴﻤﻪ ﻏﺮبی ﻛﺸﻮر‪ ،‬ﺑﺮخی ﻧﻘﺎط ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی و ﻛﺮﻣﺎن است.

سازمان هواشناسی هوای تهران را امروز ‫ﻧﻴﻤﻪ اﺑﺮی ﺗﺎ اﺑﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﮔﺒﺎر و رﻋﺪ و ﺑﺮق و‬ ‫وزش ﺑﺎد‬ پیش‌بینی کرده و بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت ۱۸ و ۱۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی شده است.

نظرات بینندگان