arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۳۷۸۸۳۹
تاریخ انتشار: ۲۰ : ۱۰ - ۳۰ آبان ۱۳۹۶

شاخص توده بدنی چه تاثیری بر جوش غرور جوانی دارد؟

آکنــه یا جوش غرور جوانی، ازجمله شــایع­‌ترین بیماری­‌هــای پوســتی است که گاهی تــا 95 درصــد جمعیــت جــوان و میانســال را در جمعیت‌­هــای مختلــف درگیــر می­‌کنــد. محققان ایرانی، در مطالعه خود به رابطه این بیماری با وزن افراد اشاره کرده‌اند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

آکنــه یا جوش غرور جوانی، ازجمله شــایع­‌ترین بیماری­‌هــای پوســتی است که گاهی تــا 95 درصــد جمعیــت جــوان و میانســال را در جمعیت‌­هــای مختلــف درگیــر می­‌کنــد. محققان ایرانی، در مطالعه خود به رابطه این بیماری با وزن افراد اشاره کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، آکنه، شامل ضایعــات پوســتی است که بیشــتر روی صــورت، گــردن و قسـمت فوقانـی پشـت افراد دیـده می‌­شـود. طبق آمارها، شــیوع این بیماری در زنــان بیــن 54 تا 82 درصـد و در مـردان بیـن 18 تا 40 درصد گـزارش شـده اسـت.

آکنـه و افزایش وزن، هر دو ازجمله نشانگرهای بالینی افزایش تولید هورمون آندروژن توسط تخمدان‌ها و یا غدد آدرنال هستند که اصطلاحا به «هایپرآندروژنیسـم» معروف است. با توجه به این موضوع، پژوهشگرانی از دانشگاه علوم پزشکی همدان در مطالعه‌ای، بـه تعییـن ارتبـاط بین آکنـه و وزن افراد پرداختـه و از شاخص BMI به‌عنوان شـاخصی معتبـر برای وزن، در جهـت بررسـی آمـاری دقیق­تـر ارتباط فوق، اسـتفاده کرده‌اند.

این مطالعه به‌صورت مورد شاهدی انجام شده و در آن، 220 نفر از زنان مراجعه‌کننده به درمانگاه پوست بیمارستان فرشچیان همدان مشارکت داشته‌اند.

افراد فوق از نظر سن و مسائل اجتماعی اقتصادی با یکدیگر مطابقت داشته و در دو گروه 110 نفری «بیمار» و «شاهد» مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

برای انجام پژوهش، شاخص BMI افراد شرکت‌کننده محاسبه و با یکدیگر مقایسه شد و درعین‌حال، میزان آکنه در آن‌ها بر اساس سیستم نمره‌­دهی جهانی شدت آکنه اندازه­‌گیری شد. درنهایت نیز داده‌های حاصله به روش‌های آماری آنالیز و مورد تفسیر واقع شد.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بین دو گروه شرکت‌کننده ازلحاظ وزن و میزان ابتلا به آکنه، تفاوت واضحی وجود دارد و افراد با شاخص BMI بالاتر، بیشتر از سایرین از آکنه رنج می‌برند.

بنا بر آزمون‌های آمــاری انجام‌شده در این تحقیق، بیشـترین میانگیـن BMIهـا در گـروه آکنـه خیلـی شـدید و کمتریـن مقـدار آن نیز در گـروه آکنـه ملایـم دیده شد.

دکتر یزدانفر و همکارانش که اجرای این پژوهش را به عهده داشته‌اند، با توجه به ارتبـاط یافـت شـده بیـن آکنـه و BMI یـا شـاخص وزن بــدن بالاتــر می‌گویند: کاهــش وزن، موضوع مهمی است که بــه ایــن بیمــاران توصیــه می‌­شــود. هــمچنیــن ازآنجاکه آکنــه و وزن بــالا ازجمله معیارهــای هایپرآندروژنیســم هستند، بررســی می‌شود و در صــورت لــزوم درمــان ایـن دسـته از بیمـاران نیز می‌تواند در رونـد درمـان آکنـه کمـک مؤثری کند.

به‌علاوه، محققان فوق انجام مطالعــات آینـده‌­نگـر بـرای تعیین رابطـه بیـن آکنـه و سـایر علائم هایپرآندروژنیسـم را در گروه‌­هــای ســنی و جنســی مختلــف، به همکاران خود پیشنهاد داده‌اند.

نتایج این پژوهش، اخیرا به‌صورت مقاله‌ای علمی پژوهشی در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان به چاپ رسیده است.

برچسب ها: غرور جوانی
نظرات بینندگان